Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-363 /23
Grude, 10. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 111. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05) i članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski načelnik objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci kada je povećana opasnost od izbijanja požara.

Referent za vatrogastvo – Vatrogasac – 3 (tri) izvršitelja

OPIS POSLOVA:

– sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
– sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
– kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara,
– sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica,
– po potrebi upravlja motornim vozilom prilikom intervencija,
– podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju lokalnih i nerazvrstanih cesta u općini Grude, (redovno i izvanredno održavanje, postavljanje vertikalne signalizacije)
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Referent za vatrogastvo – Vatrogasac vozač – 1 (jedan) izvršitelj

OPIS POSLOVA:
– sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
– sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
– kontrolira ispravnost vozila i daje prijedlog za servisiranje vozila i opreme te daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,
– upravlja motornim vozilom prilikom intervencije,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju lokalnih i nerazvrstanih cesta u općini Grude, (redovno i izvanredno održavanje, postavljanje vertikalne signalizacije)
– podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara
Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje na period od 5 (pet) mjeseci.
Na javni poziv mogu konkurirati osobe koje ispunjavaju opće uvjete (Državljanstvo BiH, punoljetnost, da u posljednje dvije godine od objavljivanja ovog javnog poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti , da nije obuhvaćen odredbom članka IX st. 1 Ustava BiH, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak) i posebne uvjete.

Posebni uvjeti:
– SSS ili KV radnik bili kojeg smjera IV ili III stupnja složenosti,
– Položen stručni ispit za profesionalnog ili dobrovoljnog vatrogasca,
– Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova vatrogasca.
– Vozačka dozvola B kategorije a za osobu koja se prijavljuje za mjesto vatrogasac – vozač, vozačka dozvola C kategorije.

Potrebna dokumentacija:

– kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
– svjedodžba o završenoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ,
– ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz ogana državne službe bilo koje razine vlasti kao rezultat stegovne mjere u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog poziva
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava BiH
– uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)
– dokaz o položenom ispitu za profesionalnog odnosno dobrovoljnog vatrogasca
– Ovjerena kopija vozačke dozvole B odnosno C kategorije.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci“ „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, bit će obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

Javni poziv će se objaviti na Web stranici i na oglasnoj ploči općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj v.r.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.