Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-  557 /24
Grude, 22 ožujka 2024. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 14/13 i 6/20) sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, broj: 64/09) i odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/22 i 1/23 ) i , Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude od 20. veljače 2024. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI  OGLAS
    za prijem u radni odnos namještenika u
Odsjek za gospodarstvo, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu 

Referent Vatrogasac – 4 izvršitelja

Opis poslova:

– sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim nepogodama ili akcidentima,

– sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,

– obavlja dežurnu službu u objektima Službe kao i na objektima i terenu izvan objekata Službe na kojima je organizirano protupožarno dežurstvo

– kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara, i predlaže nabavku iste

– vrši servisiranje vatrogasnih i izolacionih aparata,

– kontrolira ispravnost vozila i daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,

– upravlja motornim vozilom prilikom intervencije,

– vrši nabavku, skladištenje i izdavanje opreme,

– vodi skladišnu kartoteku,

– sastavlja pregled utroška,

– vodi evidenciju usluga,

– sudjeluje u poslovima održavanja, čišćenja i pranja komunalnih objekata, cesta i ulica

– podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja

– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, Pomoćnika načelnika i Zapovjednika  postrojbe.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude   i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude

Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je punoljetan,

-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

-da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iz tijela državne

-službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji,

odnosno BiH,

-da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti

-SSS, KV radnik, III. Stupanj školske spreme tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke).

-šest mjeseci radnog iskustva poslije završene srednje škole,

-položen ispit za profesionalnog vatrogasca,

-tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-vozačka dozvola B ili C kategorije,

-da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine.

Potrebna dokumentacija:

-prijava, kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

-Uvjerenje o državljanstvu,(ne starije od 6 mjeseci)

-izvod iz matične knjige rođenih,

-diploma o završenoj školskoj spremi ,

-uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu poslije završene SSS u trajanju od šest mjeseci,

-Ovjerena kopija vozačke dozvole “B” odnosno “C” kategorije,

-dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,

-liječničko uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

-ovjerena izjava  kandidata da nije otpušten iz ogana državne službe bilo koje razine vlasti kao rezultat stegovne mjere u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog poziva

-ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava BiH

-uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

-uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno dijelo protiv imovine.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje temeljem posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Liječničko Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca, kandidati trebaju dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti da su primljeni u radni odnos

Napomena: S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obavit će se potrebno testiranje za vatrogasca. Kandidati koji u trenutku prijave na natječaj ne posjeduju položen ispit za profesionalnog vatrogasca i ne posjeduju vozačku dozvolu “C” kategorije a ispunjavaju sve ostale uvjete iz natječaja, ukoliko budu primljeni u radni odnos dužni su u roku od godinu dana nakon prijema položiti ispit za profesionalnog vatrogasca i vozačku dozvolu “C” kategorije.

Primljeni kandidati podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos namještenika u Odsjek za gospodarstvo, inspekcijske poslove i civilnu zaštitu, sa naznakom „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

Javni oglas možete preuzeti ovdje.