Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-251/24
Grude, 9. veljače 2023. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ), članaka 2,5,7 i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15), Odluke o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“, broj: 01-31-134/19 od 23.01.2019. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/19), broj: 01-31-1800/23 od 19.12.2023. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 6/23), Općinski Načelnik objavljuje

J A V N I O G L A S
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“, označenog kao:

1. k.č. 8661/84 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.299 m2,
2. k.č. 8661/85 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 6.745 m2,
3. k.č. 8661/87 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 10.581 m2,
4. k.č. 8661/88 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.299 m2,
5. k.č. 8661/90 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.580 m2,
6. k.č. 8661/91 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 4.619 m2,
7. k.č. 8661/92 k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 5.039 m2,

II. CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretnine iz točke I. ovog Javnog oglasa iznosi 6,00 KM/m2

III. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja poslovnih objekata u skladu s Odlukom o usvajanju i provedbi Regulacijskog plana gospodarske zone „Pogana Vlaka – Poljanice“ („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 5/13 i 7/17).

IV. UVJETI PRODAJE GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.
Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

V. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa.
Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za licitaciju za parcelu redni broj:____ “, najkasnije do 26.02.2024. godine.
Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje ovog javnog nadmetanja prije početka licitacije.
Jamstveni iznos neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamstveni iznos će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

VI. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 29.02.2024. godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama općine Grude.
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.
Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim će biti definiran način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene.
Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
Ako sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

VII. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa.
Kontakt telefon: 039/660-901.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj

Javni oglas možete preuzeti ovdje.