Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za prostorno uređenje,
imovinsko-pravne i katastarske poslove
Broj: 05/1-23-111/24
Grude, 24. siječnja 2024.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11), Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Grude, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU DETALJNOG PLANA UREĐENJA
STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA „BOBOŠKA“

Nakon provedenog Javnog uvida u Nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa „BOBOŠKA“, u razdoblju od 15. studenoga do 30. studenoga 2023. godine, dostavljenih primjedbi i izvršenih konzultacija između nositelja pripreme i izrađivača plana, obavještavamo sve zainteresirane da će se u srijedu 31. siječnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u kinodvorani Grude održati Javna rasprava o Nacrtu DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA „BOBOŠKA“.

Javnu raspravu u ime nositelja pripreme organizira općinska Služba, a nositelj izrade plana bit će u svojstvu izlagača.

Koordinacijska grupa