Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1814/23
Grude, 14. prosinca 2023. godine
Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 21. sjednicu
Općinskog vijeća Grude, za utorak 19. prosinca 2023. godine s početkom u 11,00 sati:
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2024. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2024. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad dužnosnika Općinskog
vijeća,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog
vijeća Grude,
7. Prijedlog Plana i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove
lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2024. godinu,
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade za 2024. godinu,
9. Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne
djelatnosti za 2024. godinu,
10. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u
K.o. Ružići,
11. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-
licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,
12. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-
licitacije u K.o. Tihaljina I.,
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Grude-grad,
14. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine Grude u K.o. Donji Mamići, izravnom pogodbom,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove"Kulturni dom
Antun Branko Šimić" Grude,
16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove
"Kulturni dom Antun Branko Šimić" Grude,
17. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2024. godinu,

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

Predsjednica
Franka Leko, v.r.