Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun
Broj: 01-14- /23
Grude, 11. prosinca 2023. godine

Temeljem članka 33. stavak 2. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine
Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), članka 47. točka 1. i 94. stavak 2. Poslovnika Općinskog
vijeća Grude («Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/10, 8/10, 3/19 i 4/21),
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude, na ___.
sjednici održanoj dana __.12.2023. donosi:

Z A K L J U Č A K
I.

P r i h v a ć a se Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu i isti se stavlja
na Javni uvid.
Javni uvid će trajati od 11.12.2023. do 18.12.2023. godine.
Za provođenje javne rasprave određuju se Općinski načelnik i nadležna Općinska
Služba.

II.

Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu bit će objavljen na Internet
stranici: www.grude.info.

III.

U toku trajanja javnog uvida svi zainteresirani građani, predstavnici javnih
poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih
organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu
podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe, u pismenom obliku s obrazloženjem, na
Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu nadležnoj Općinskoj Službi.

IV.

Nakon provedenog javnog uvida Općinski načelnik će utvrditi Prijedlog Proračuna
općine Grude za 2024. godinu i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom
glasniku općine Grude ".

 

Predsjednica Odbora
Nives Tomas, v.r.

Nacrt Proračuna općine Grude za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.