Na temelju članka 3., 7., i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12 i 17/20), Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, broj 5/14) i Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za izbor  i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj 5/23) Općinsko vijeće Grude, objavljuje:

 

                                           JAVNI   NATJEČAJ

                  za izbor i imenovanje predsjednika i 2 člana Upravnog vijeća

                  Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude

                                   

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i 2 člana Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude.

 

II. Opis pozicije Upravnog vijeća:

 • donosi Statut ustanove uz suglasnost osnivača i druge opće akte ukoliko zakonom nije drugačije propisano,
 • donosi program rada i razvoja ustanove,
 • nadzire rad ustanove,
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
 • predlaže osnivaču izmjene i dopune djelatnosti ustanove, daje prijedloge u pogledu organiziranja ustanove, procesa rada i ostvarenja djelatnosti,
 • imenuje i razrješava ravnatelja ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača,
 • vrši i druge poslove predviđene Zakonom, aktom o osnivanju ustanove i Statutom i drugim općim aktima ustanove.

 

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

III. Za člana Upravnog vijeća može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete;

 

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),
 • da nije osuđivan za kazneno djelo,
 • da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 • da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA

 • visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • prilagodljivost timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća i ustanove.

V. ISTA OSOBA MOŽE BITI IMENOVANA:

a) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće odnosno školski

odbor,

b) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova odnosno školski odbor.

 

Uz prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):

 

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a (ne starije od 6 mjeseci),

– diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u BiH ili je

diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

– dokaz o radnom iskustvu u struci,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III. stavak 3., 4., 6., i 7., ovog natječaja,

 

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Grude.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

fra Gabre Grubišića 4

88340 GRUDE

Sa naznakom «Za javni natječaj: Upravno vijeće»

 

Grude, 22. studenoga 2023. godine,