Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1545/23
Grude, 20. listopada 2023. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 20. sjednicu
Općinskog vijeća Grude, za petak 27. listopada 2023. godine s početkom u 11,00
sati:

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Izvod iz Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2023.
godine,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog
kompleksa “BOBOŠKA”,
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog
vijeća Javne ustanove „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude,
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Edukacijsko-
rehabilitacijski centar „Ivan Pavao II.“ Grude,
7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u
K.o. Dragićina,
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Gospodarskog društva
SUNČANI VRT d.o.o. Grude,
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Grude-grad,
10. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Donji
Mamići izravnom pogodbom,
11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Damira i Jerke Macana
sinova Ivana iz Donjih Mamića,
12. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnine u vlasništvu općine Grude.

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

Predsjednica
Franka Leko, v.r.