Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1150/23
Grude, 14. srpnja 2023. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  srijedu 19. srpnja 2023. godine s početkom u  11,00 sati:

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Općine Grude,
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih
zajednica Općine Grude,
5. Izvještaj-Elaborat o procijenjenoj šteti nastaloj od poplava svibnja 2023. godine,
6. Prijedlog Programa i plana aktivnosti na izradi detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa “BOBOŠKA”,
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s teškoćama u razvoju “Ivan Pavao II.” Grude,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu i mlade s teškoćama u razvoju “Ivan Pavao II.” Grude,
9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Marije Pezer ud. Mate,
10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Tonija Macan (Petra) iz Pogane Vlake,
11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Rješenje o razrješenju ravnateljice JU “Kulturnog doma Antuna Branka Šimića” Grude,
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Grude” Grude.

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

Predsjednica

Franka Leko, v.r.