Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-44-926-2/23
Grude, 9. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 26. stavak g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 23/20), članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 31. st. 2. toč. 3. i članka 33. st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14) a na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Grude, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nepogode na dijelu općine Grude

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se prestanak stanja prirodne nepogode na dijelu općine Grude na području Mjesne zajednice Drinovci u mjestima Kongora (Krenica – Blaževići – Kongora – Metiljevac – Nova Mala – Milatovac), Plavilo (uz kanal s južne strane), Boljava (ispod Majića kuća, Stadion), Bilo polje (Čulinove kuće – Kundidi, – Marinovići – Bili Greb – Sebišina), Nuga (između Prisoja i Ploca) koje je proglašeno Odlukom načelnika o proglašenju stanja prirodne nepogode, broj: 02-44-926/23 od 26. svibnja 2023. godine, a koje je nastalo zbog poplava uzrokovanih obilnim kišnim padavinama.

Članak 2.

Proglašava se prestanak stanja prirodne nepogode s danom 9. lipnja 2023. godine.

Članak 3.

Zadužuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća općine Grude da obavi sve poslove koji su mu Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/04, 38/06, 52/09 i 36/14), Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća općine Grude, stavljeni u nadležnost.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće, broj: 02-44-926/23 od 26. svibnja 2023. godine.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Grude i Internet stranici Općine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj