Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-691/23

Grude, 21. travnja  2023. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 27. travnja 2023. godine s početkom u  11,00 sati:

 

 • Izvješće o ovjerenom mandatu u Općinskom vijeću Grude,

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju općine Grude,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Grude za 2023. godinu,
 5. Izvješće o radu JP Komunalno d.o.o. Grude u 2022. godini,
 6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Grude“ Grude u 2022. godini,
 7. Izvješće o radu JU „VRILO“ Grude u 2022. godini,
 8. Izvješće o radu JU Kulturni dom A. B. Šimić Grude u 2022. godini,
 9. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2022. godini,
 10. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2022. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije,
 12. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 13. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 14. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova,
 15. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova,
 16. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun,
 17. Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun,
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude,
 19. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na  neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude.

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude

Predsjednica

Franka Leko, v.r.