Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Proračuna općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 6/22) Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
za raspodjele sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta iz proračuna Općine Grude za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih proračunom Općine Grude za 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju programa sporta Općine Grude planiranih na kontu 614122 Sredstva za sport u iznosu od 180.000,00 KM.

Članak 2.

Raspodjela sredstava namijenjenih sportu bit će kako slijedi:
1. Sredstva koja se dodjeljuju za programe sporta – 80% odnosno 144.000,00 KM
2. Interventna sredstva – 20% odnosno 36.000,00 KM

Članak 3.

Pravo na prijavu imaju nositelji sportskih aktivnosti (sportski klubovi, udruge iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija) koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije;
• da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za općinu Grude;
• da ima sjedište na području općine Grude

Članak 4.

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nositelji sportskih aktivnosti iz članka 3. ove odluke čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:

• sudjelovanje na ligaškim prvenstvenim natjecanjima koje organiziraju nadležni sportski savezi na području ŽZH (županijska natjecanja), na području Federacije Bosne i Hercegovine (federalna natjecanja) ili na području Bosne i Hercegovine (državna natjecanja);
• aktivnosti i natjecanja sportskih klubova koji nemaju ligaška natjecanja (turniri i sezonska natjecanja);
• organizaciju službenih državnih i međunarodnih natjecanja;
• aktivnosti i natjecanja sportskih klubova osoba s invaliditetom;
• sportske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata;
• nabavka specifične opreme i rekvizita;
• organiziranje ligaških natjecanja, seminara, manifestacija značajnih za općinu te manifestacija koje uključuju masovnije sudjelovanje školske djece i mladeži s ciljem poboljšanja zdravlja.

 

Članak 5.

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava u vezi s aktivnostima iz članka 4. ove odluke obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Popunjen prijavni obrazac iz priloga javnog poziva
• Presliku identifikacijskog broja;
• Izvadak iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja;
• Potvrdu banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja;
• Bilancu stanja i račun dobiti i gubitka za 2022. godinu.

Članak 6.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se šalju isključivo poštom na adresu:
Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude
S naznakom : “Za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta – Ne otvarati”.

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja.

Članak 8.

Prijavitelj može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
Prijavitelj se može natjecati samo s jednim projektom.
Dopušteno je apliciranje za cjelogodišnje projekte.
Interventna sredstva će služiti za sufinanciranje sportskih događaja koji se održavaju na području općine Grude u organizaciji sportskih klubova i udruženja, mjesnih zajednica i drugih neprofitnih organizacija, prema pojedinačno dostavljenim programima.
Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će Povjerenstvo za odabir projekata iz oblasti sporta.
Listu odabranih projekata i aktivnosti za financiranje objavit će se na službenoj stranici Općine.

Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa sudjelovanjem na Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona +387 39 660 901.

Datum: 15.03.2023. godine
Broj: 02-14-358-1/23

Načelnik općine Grude
Ljubo Grizelj

Obrazac za prijavu sport i kultura 

Javni poziv možete preuzeti ovdje.