Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-14-349/23
Grude, 10. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka 2,5,7 i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15), Odluke o prodaji zgrade „Duhanske stanice” putem javnog nadmetanja – licitacije broj: 01-23-337/23 od 07.03.2023. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/23), Općinski načelnik objavljuje

J A V N I O G L A S
za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Grude
putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je nekretnina u posjednu i vlasništvu općine Grude označene kao:

1. Objekt „Duhanska stanica Grude“ k.č. 806/11, poslovni objekt površine 1420 m² i dvorište površine 2076 m², upisan u PL broj: 160 i z.k. uložak broj: 2890 za k.o. Grude grad, za početnu cijenu od 1.657.356,20 KM, na temelju procjene vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog vještaka građevinske struke broj: 23/02/1-2023.

II. VRSTA NEKRETNE

Poslovni objekt i pripadajuće dvorište.

III. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.
Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 50.000,00 KM.
Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja, najkasnije do 29.03.2023. godine.
Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.
Jamstveni iznos neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.
Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora smatrati će se da je odustao od sklapanja istoga, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

V. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 31.03.2023. godine, s početkom u 9:00 sati u Prostorijama općine Grude.
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.
Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje nekretnine koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati.
Kontakt telefon: 039/660-901.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

Javni oglas možete preuzeti ovdje.