Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-362 /23
Grude, 10. ožujka 2023. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 14/13 i 6/20), članka 10.stavak 4.11. i članka 18. stavak 4.12 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/22), i članka 4.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude, („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/23), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos namještenika

1. Viši referent za održavanje imovine – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: :
– brine se za imovinu u vlasništvu općine Grude,
– poslovi redovnog održavanja imovine u vlasništvu općine Grude,
– obavlja poslove čuvar i vodiča u Avanturističkom parku Peć-Mlini,
– vrši naplatu karat u Avanturističkom parku Peć Mlini,
– vodi evidenciju o prodanim kartama,
– vodi evidenciju o broju posjetilaca Avanturističkog Parka Peć Mlini,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

2. Viši referent za poslove održavanja katastra- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

– obavlja poslove prijema stranaka, daje sve informacije o stanju nekretnina,
– obavlja poslove cijepanje parcela, promjene na katastarskim planovima i posjedovnim listovima,-
– izdavanje odgovarajućih kopija, kao i obavljanje sličnih poslova,
– obavlja parcelaciju zemljišta po zahtjevima stranaka,
– obavlja, snimanje zgrada i drugih objekata, izradu skica, premjeravanje kao i obračun naknade za obavljene radnje,
– obavlja poslove uspostave i održavanja digitalnog i analognog arhiva,
– prati sve promjene na zemljištu,
– obavlja reambulaciju svih dotrajalih planova,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka

 

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16 /08, 14/13 i 6/20) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj 1/22), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude

Opći uvjeti:

– da je državljanin BiH
– da je punoljetan,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
– da ima vrstu i stupanj školske, odnosno stručne spreme, potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
– da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iz tijela državne
– službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji,
odnosno BiH,
– da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti

Za poziciju 1.

– SSS ekonomskog, strojarskog smjer, gimnazija ili drugi smjer školovanja
– 10 mjeseci radnoga iskustva,
– položen stručni upravni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 2.

– SSS – IV. stupanj, geodetska škola,
– 10 mjeseci radnog staža u struci,
– položen stručni upravni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije).

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji,
– prijava,
– svjedodžbu o završnoj srednjoj stručnoj spremi,
– potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci,
– dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog natječaja
– nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prioritet kod prijema na raspisano radno mjesto pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 32. stavak 2. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20).

Kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da se protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Grude, oglasnoj ploči općine Grude i Večernjem listu, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja (original ili ovjerena kopija) dostaviti na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, „Prijava na javni natječaj za namještenika“, – NE OTVARATI-.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.