Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-297/23
Grude, 28.  veljače 2023. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  utorak 7. ožujka  2023. godine s početkom u  11,00 sati:

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji zgrade Duhanske stanice putem javnog nadmetanja-licitacije,
 4. Prijedlog Plana i programa održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
 6. Prijedlog Plana prihoda i programa radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa Boboška,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni dijela granica između katastarskih općina Dragićina (Dragićina – nova izmjera) i Ružići (Ružići I -nova izmjera),
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad dužnosnika Općinskog vijeća,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog vijeća Grude,
 11. Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Grude i stalnih radnih tijela u 2022. godini,
 12. Izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima Općinskih službi za upravu u 2022. godini,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na cijenu komunalnih usluga JP KOMUNALNO d.o.o. Grude.

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

Predsjednica
Franka Leko, v.r.