Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-2703/22
Grude, 9.  prosinca 2022. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 15.  prosinca  2022. godine s početkom u  11,00 sati:

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d 

  1. Izvod iz Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH,
  6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2023. godinu,
  7. Izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima Općinskih službi za upravu u 2022. godini,
  8. Prijedlog Zaključka o odobravanju zamjene nekretnine u vlasništvu općine Grude,
  9. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići,
  10. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Kolegija Općinskog vijeća Grude.

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

Predsjednica
Franka Leko, v.r.