OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12, 17/20), Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, br. 5/14) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude, broj: 01-05-755/22, od 28. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Grude objavljuje:
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude
I. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, iz reda osnivača.
II. Opis pozicije Upravnog vijeća: Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.
Pored navedenog Upravno vijeće:
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača Dječjeg vrtića,
– predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića, – predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,
– odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno zakonu,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića. Mandat člana Upravnog vijeća traje do kraja mandata već imenovanih članova Upravnog vijeća.
III. Za člana Upravnog vijeća može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:
(1) da je državljanin BiH,
(2) da je stariji od 18 godina,
(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),
(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA
– visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
– najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.
Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:
– rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
– prilagodljivost timskom radu,
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
– poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća i ustanove.
V. ISTA OSOBA MOŽE BITI IMENOVANA:
a) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće,
b) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova.
Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a,
– ovjerena diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u
BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
– ovjeren dokaz o radnom iskustvu u struci,
– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka III. točke (3), (4), (6), i (7) ovog Natječaja.
Kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda o ispunjavanju uvjeta iz članka III. točke (5) ovog Natječaja.
Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Grude.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Priložena dokumentacija neće se vraćati.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
fra Gabre Grubišića 4
88340 GRUDE
Sa naznakom «Za javni natječaj: Upravno vijeće»