Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1884/22

Grude, 13. srpnja 2022. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za utorak 19.  srpnja 2022. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i     r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o proglašenju prijateljstva između općine Grude i grada Beli Manastir,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina,
 6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude,
 7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,
 8. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina,
 9. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići,
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt izjave o etažiranju Poslovne zgrade „Duhanske Grude“,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

 

 

Predsjednica

Franka Leko, v.r.