Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-34-656-3/22
Grude, 20.05.2022. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za realizaciju programa javnih radova na području općine Grude: 02-34-656-2/22 od 09.05.2022. godine, Općinski načelnik donosi:

O D L U K U
o odabiru kandidata po Javnom pozivu
za realizaciju programa javnih radova

I.

            Na temelju provedenog javnog natječaja za prijem kandidata za realizaciju programa javnih radova na području općine Grude broj: 02-34-486/21 od 15. ožujka 2021. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata:

 1. Mirko Mijatović iz Tihaljine
 2. Damir Milas iz Tihaljine
 3. Dalibor Palac s Višnjice
 4. Damir Šimić iz Borajne
 5. Krešo Grgić iz Drinovaca
 6. Ivan Vučko iz Drinovaca
 7. Zoran Palac s Višnjice
 8. Marko Ćorluka iz Gruda
 9. Marijo Zorić iz Sovića
 10. Tomislav Leko iz Gruda
 11. Toni Marić iz Gruda
 12. Ante Anđelić iz Pocrta
 13. Ivan Akmadžić s Drinovačkog Brda
 14. Stjepan Pejić iz Sovića
 15. Stanko Marić iz Gruda

II.

            Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                  Ljubo Grizelj

 

Vrijeme potpisivanje ugovora bit će naknadno definirano o čemu će kandidati biti na vrijeme telefonski obaviješteni.