Na temelju člana 2.13 stav (1) točka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinsko izborno povjerenstvo Grude dana 13. svibnja 2022. godine, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

I. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

 

II. Uvjeti za imenovanje:

 

Opći uvjeti:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovana osoba (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
 3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

 

Posebni uvjeti:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stupanj stručne spreme;

–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

III.  Potrebna dokumentacija:

 

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija sveučilišne diplome/dokaza o završenom školovanju,
 4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

IV. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa internet stranici Općine.

 

 

 V. Tijelo za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinsko izborno povjerenstvo.

VI. Ostale informacije

 

Izborno povjerenstvo će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati 2 kontrolora izbornih rezultata na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažirani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizirati i provesti Srednje izborno povjeresntvo Bosne i Hercegovine. Izborno povjerenstvo će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažirati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Općinsko izborno povjerenstvo. Obrazac prijave  se može preuzeti u Općinkom izbornom povjerenstvu.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izbornog povjerenstva sa naznakom:

 

Općinsko izborno povjerenstvo Grude,

Adresa: ul. Republike Hrvatske 15b, Grude

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik OIP

Ante Kolobarić

Grude, 13. svibnja 2022. godine