Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u svezi s člankom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br.27/22), Općinsko izborno povjerenstvo Grude, 13. svibnja 2022. godine, raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata

 

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnoga tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog sjedinjavanja izbornih rezultata.

 II. Uvjeti za imenovanje:

 

Opći uvjeti:

  1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
  2. Za člana biračkoga odbora ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornoga zakona BiH):
  3. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornoga zakona BiH;
  4. koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora);
  5. koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornoga zakona;
  6. koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  7. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uvjeti:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv.

 

III.  Potrebna dokumentacija:

 

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na web stranici Općine Grude.

 

V. Tijelo za provedbu postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinsko izborno povjerenstvo..

VI. Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište Općinskog izbornog povjerenstva s naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo Grude

Adresa: ul. Republike Hrvatske 15b, Grude

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”

 

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik OIP

Ante Kolobarić

U Grudama, 13. svibnja 2022. godine