Temeljem članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i Odluke o izvršenju proračuna općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 7/21) Općinski  načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za raspodjele sredstava za financiranje projekata iz oblasti športa iz proračuna Općine Grude za 2022. godinu

Cjelokupni tekst Javnog poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti športa pogledajte O V D J E