Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-656/22
Grude, 14. travnja 2022. godine
Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj:
1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski  načelnik objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na
području općine Grude za 2022. godinu

 

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine
Grude u 2022. godini.

Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 15 (petnaest).

Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje sukladno potrebama za
izvođenje javnih radova, a najduže 8 (osam) mjeseci.

Na javnom pozivu mogu konkurirati osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za
zapošljavanje ŽZH, Podružnica Grude, bez obzira na završenu razinu obrazovanja.

Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:
-prijavu kandidata na obrascu prijava koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva;
– uvjerenje o statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje ŽZH, Podružnica
Grude
– Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju javnih radova na području općine Grude za 2022. godinu“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu
o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info ili prostorijama općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Download (OBRAZAC-PRIJAVE-JAVNI-RADOVI-GRUDE-2022.pdf, 145KB)

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj