Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-74-4/22
Grude, 04.03.2022. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera broj: 02-34-74-3/22 od 02.02.2022. godine, Općinski načelnik donosi:

O D L U K U
o odabiru kandidata po Javnom pozivu
za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-74/21 od 21.01.2022. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna rang lista kandidata:

 1. Ana Glavaš
 2. Anamarija Grizelj
 3. Julija Tomas
 4. Kristina Lovrić
 5. Rudo Blekić
 6. Antonija Alpeza
 7. Ines Bušić

II.

U proračunu općine Grude za 2022. godinu na kontu 613973 – Naknada za volonterski rad planiran je iznos u visini od 50.000,00 KM.

Budući da se na javni poziv nije prijavio dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju tražene kriterije i da nisu u cijelosti utrošena planirana proračunska sredstva po kontu 613973 – Naknada za volonterski rad za 2022. godinu, iznos neutrošenih sredstava rasporedit će se na sljedeće kandidate s ugovorom do maksimalno 6 mjeseci:

 1. Ivana Palac
 2. Marijana Primorac
 3. Gordan Jelić
 4. Viktorija Knezović
 5. Sonja Mikulić

III. 

Nadležna općinska služba pripremit će ugovore za stjecanje prvog radnog iskustva kroz status volontera te navedenim kandidatima javiti vrijeme potpisivanja istog.

IV.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                          Ljubo Grizelj

 Dostaviti:

 1. Općinski načelnik,
 2. Oglasna ploča općine Grude,
 3. Web stranica općine Grude www.grude.info,
 4. Pismohrana.-

 

Download (Odluka-o-odabiru-kandidata.pdf, 466KB)