Općinsko vijeće Grude održalo je 10. sjednicu 24. veljače 2022. godine. Sjednici  je bilo nazočno 23 vijećnika.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red od 14 točaka.

Ivan Pandžić, HRS, je iznio primjedbe na broj glasova vijećnika kod usvajanja 5., 6. i 7. točke dnevnog reda 9. Sjednice Općinskog vijeća.

Nakon glasovanja, usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Vlado Rašić, SDP i Ivan Pandžić, HRS.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni Zaključak o odobravanju kupnje nekretnina od Maria Ćorluke (Rafo) iz Gruda, u K.o. Grude-grad i Zaključak o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Grude-grad.

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Donji Mamići, K.o. Dragićina, K.o. Drinovci, Ko. Grude i K.o. Tihaljina je usvojena sa 20 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom.

Nakon glasovanja, sa 20 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom, usvojen je Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u u K.o. Ružići, K.o. Donji Mamići, K.o. Dragićina, i K.o. Grude.

Zaključak o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići, K.o. Donji Mamići i K.o. Drinovci, izravnom pogodbom, usvojen je jednoglasno.

Zaključak o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Tihaljina i K.o. Drinovci izravnom pogodbom JP HT d.d. Mostar, je usvojen sa 20 glasova “za” i 1 suzdržanim glasom.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojene: Odluka o usklađivanju pravnog statusa Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude i Odluka o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole “Antuna Branka i Stanislava Šimića” Drinovci.

Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje Vjekoslava Filipovića za ravnatelja JP KOMUNALNO d.o.o. Grude usvojen je 21 glasom “za” i 1 suzdržanim glasom.

Nakon glasovanja, sa 22 glasom “za” i 1 suzdržanim glasom, dana je prethodna suglasnost na imenovanje Veselka Pezer za ravnatelja Centra za socijalni rad Grude.

Većinom glasova vijećnika u Odbor za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude imenovani su: Ante Bušić, predsjednik, Vesna Boban i Tonka Mikulić, članovi.

Nakon glasovanja, Dražana Braćić je jednoglasno razrješena dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude, zbog podnošenja ostavke.