Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj:
Grude, ____________ 2022. godine
Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude
(“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 10. sjednicu
Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 24. veljače 2022. godine s početkom u 11,00 sati:

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnina od Maria Ćorluke (Rafo) iz
Gruda, u K.o. Grude-grad,
4. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Grude-grad,
5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o.
Ružići, K.o. Donji Mamići, K.o. Dragićina, K.o. Drinovci, Ko. Grude i K.o. Tihaljina,
6. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu općine
Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u u K.o. Ružići, K.o. Donji Mamići, K.o.
Dragićina, K.o. Drinovci i Ko. Grude,
7. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići, K.o.
Donji Mamići i K.o. Drinovci, izravnom pogodbom,
8. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Tihaljina i K.o. Drinovci
izravnom pogodbom JP HT d.d. Mostar,
9. Prijedlog Odluke o usklađivanju pravnog statusa Osnovne škole Ruđera Boškovića
Grude,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole
“Antuna Branka i Stanislava Šimića” Drinovci,
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JP
KOMUNALNO d.o.o. Grude,
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra
za socijalni rad Grude,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanje Odbora za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude,

 

Sjednica će se održati u kinodvorani Grude.

Predsjednica
Franka Leko, v.r.