Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-74/22

Grude, 21. siječnja 2022. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15), Općinski  načelnik objavljuje:

 

 

J A V N I   P O Z I V

za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

 

 

Vrši se prijem prijava kandidata  s visokom stručnom spremom (VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ili drugi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja), radi stjecanja prvog radnog iskustva u struci kroz status volontera.

 

Ukupan broj kandidata koji se primaju iznosi 10 (deset).

 

Općina Grude će omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva kroz status volontera kandidatima sljedećih obrazovnih profila:

 

  1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke  2 izvršitelja;
  2. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke 2 izvršitelja;
  3. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke, 1 izvršitelj;
  4. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja struka politologija, 1 izvršitelj;
  5. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja struke socijalnog rada, 2 izvršitelja;
  6. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske struke, 1 izvršitelj;
  7. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja struke računarstva, 1 izvršitelj;

 

Prilikom vrednovanja prijava kandidata Povjerenstvo za provođenje postupka po ovom javnom pozivu primijeniti će sljedeće kriterije:

 

  1. Dužina statusa nezaposlenosti,
  2. Prosjek ocjena završenog studija, (kandidati koji su završili po Bolonjskom sustavu u dva ciklusa dostaviti će prijepis ocjena za oba završena ciklusa studija).

 

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova, Povjerenstvo će glasovanjem odabrati najboljeg kandidata.

 

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispuniti:

–  državljanstvo  BiH,

–  punoljetnost,

–  opća zdravstvena sposobnost,

–  da nisu obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

 

Posebni uvjeti koje moraju ispuniti kandidati:

 

-visoka stručna sprema (VII stupanj, prvi ili drugi ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu s titulom prvostupnik ili magistar struke,

-da nemaju radnog iskustva u struci,

-da su mlađi od 30, odnosno 35 godina (ukoliko su prijavljeni na Zavodu za upošljavanje  duže od 12 mjeseci),

-da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje.

 

Prijave trebaju sadržavati:

– kratak životopis s adresom i kontakt telefonom,

– ovjerenu kopiju diplome,

– prijepis ocjena završenog studija,

– uvjerenje o datumu prijave i dužini statusa nezaposlenosti od Službe za zapošljavanje

ŽZH, Podružnica Grude.

 

Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera“  „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

 

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, će biti obaviješteni o odabiru.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: odnosisjavnoscu@grude.info, ili prostorijama općine Grude.

 

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

 

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj