Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1869/21

Grude, 10. prosinca 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za petak 17.  prosinca 2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Rebalansa proračuna općine Grude za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2022. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH,
 7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,
 10. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o zamjeni nekretnina u vlasništvu općine Grude,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na razrješenje v.d. ravnatelja Javne ustanove “VRILO” Grude,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove “VRILO” Grude,
 13. Prijedlog Rješenja o prestanku službe Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Grude,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Grude,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu granica između K.o. Drinovci i K.o. Tihaljina,
 16. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Javnoj ustanovi “VRILO” Grude.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica

 

Franka Leko, v.r.