Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Odbor za gospodarstvo, financije i proračun,

Broj: 01-14-1820/21

Grude, 2.  prosinca 2021. godine

 

Temeljem  članka 33. stavak 2. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15), članka 47. točka 1. i 94. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Grude («Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/10, 8/10, 3/19 i 4/21), Odbor za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude, na 4. sjednici održanoj dana 2. 12. 2021. donosi:

 

Z A K L J U Č A K

 

I.

Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Grude za 2022. godinu i isti se stavlja na Javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati od 3. 12. 2021. do 13. 12. 2021. godine.

Za provođenje javne rasprave određuju se Općinski načelnik i Služba za financije.

 

II.

Nacrt Proračuna općine Grude za 2022. godinu bit će objavljen na Internet stranici: www.grude.info.

 

III.

U toku trajanja javne rasprave svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe, u pismenom obliku s obrazloženjem, na Nacrt Proračuna općine Grude za 2022. godinu Službi za financije.

 

                 IV.

Nakon provedene javne rasprave Općinski načelnik će utvrditi Prijedlog Proračuna općine Grude za 2022. godinu i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

                                                                            V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku općine Grude “.

 

 

Predsjednica Odbora

Nives Tomas, v.r.