Općinsko vijeće Grude održalo je 8. sjednicu 10. studenoga 2021. godine. Sjednici  je bilo nazočno 23 vijećnika.

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda točkom: Osnivanje Odbora za demografsku obnovu.

Većinom glasova, sa 21 glasa “za” i 2 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 7 točaka.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude, s primjedbom Tomislava Bandića, HRS.

Vijećnička pitanja su postavljali: Ivan Lukenda, HSS BiH, Vlado Rašić, SDP BiH, Dragan Iličić, SDP BiH, Jure Pandžić, HDZ BiH, Tomislav Bandić, HRS i Ivan Pandžić, HRS.

Nakon glasovanja, sa 21 glas “za” i jednim suzdržanim glasom, usvojeno je Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude Marijane Vekić i Katice Pralas, zbog isteka mandata.

Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za” i  i 2 suzdržana glasa, u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grude, iz reda osnivača, imenovani su: Marijana Vekić, predsjednica, Dražana Braćić i Matea Zorić, članovi.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju, vrsti i broju Općinskih službi za upravu općine Grude usvojena je sa 18 glasova “za” i 3 suzdržana glasa.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa općine Grude Domu zdravlja Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za projekt „Izgradnja lokalnog puta u MZ Gorica“.