Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-14-1701/21

Grude, 8. listopada 2021. godine

 

Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o dodjeli studentskih potpora (Službeni glasnik općine Grude, br. 4/16) raspisuje:

 J A V N I   P O Z I V

za dodjelu studentskih potpora

I.

Studentske potpore dodijelit će se svim prijavljenim izvrsnim studentima koji ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Iznos potpore je 1.000,00 KM godišnje.

 II

Pravo na dodjelu studentskih potpora ima redoviti student koji ispunjava sljedeće osnovne uvjete:

– da je državljanin BiH,

– da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,

– da nije stariji od 26 godina,

– da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,

III.

Pravo na studentske potpore imaju redoviti studenti:

– student s prosjekom ocjena od 4,5 ili 9,0 i većim prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti (za akademsku godinu 2020./2021.),

– student dobitnik rektorove i dekanove nagrade (za akademsku godinu 2020./2021.).

 IV.

Studentske potpore dodjeljuju se za akademsku godinu koja završava u tekućoj proračunskoj godini tj. u 2021. godini.

V.

Od dokumenata studenti trebaju dostaviti:

– uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude

– preslik osobne iskaznice,

– uvjerenje od fakulteta da je redovni student u akademskoj 2021./2022. godini (pravo na ovu potporu imaju i studenti koji su diplomirali u akademskoj 2020./2021. sukladno uvjetima javnog poziva),

– potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,

– studenti drugih i viših godina studija dostavljaju preslik prijepisa ocjena i aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita prethodno završenih godina studija.

Svi studenti koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv u dokumentaciji trebaju, pored imena i prezimena dostaviti i broj mobilnog telefona.

 VI.

Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika provjerit će vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta .                                                                                            Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećano za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti i trajno gubi pravo ostvarivanja studentske potpore od strane općine Grude.

VII.

Dokumente poslati na adresu:

Općina Grude

Povjerenstvo za dodjelu studentskih potpora

fra Gabre Grubišića broj 4.

88340 Grude, BiH

s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu – Protokol.

Javni poziv ostaje otvoren zaključno do 26.11.2021. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Tražene dokumente preslike nije potrebno ovjeravati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, telefon: 039/660-908 te na broj 039/660-901.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj