Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1692/21

Grude, 8. studenog 2021. godine

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje Općinskog pravobranitelja, u Općinskom

pravobraniteljstvu općine Grude  

 

I.

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu općine Grude – 1 (jedan) izvršitelj.

II.

Opis pozicije:

Općinsko pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina obavlja osnivačka prava.
Općinsko pravobraniteljstvo može zastupati i pravne osobe koje osniva općina i koje se financiraju iz proračuna općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.
Općinsko pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19.) u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.
Općinski pravobranitelj predstavlja Općinsko pravobraniteljstvo, rukovodi njegovim radom i vrši prava i dužnosti utvrđene županijskim zakonom, drugim županijskim propisom i općim aktom.

III.

Svaki kandidat za imenovanje na dužnost općinskog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandidira;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti pravobranitelja,
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH.

Pored općih uvjeta, kandidat za općinskog pravobranitelja mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • da je diplomirani pravnik ili da ima završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke;
 • da ima položen pravosudni ispit;
 • da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, javnim poduzećima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama;
 • da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima,
 • da imaju iskazane stručne i radne sposobnosti neophodne za obavljanje službe općinskog pravobranitelja.

IV.

Općinskog pravobranitelja imenuje Općinsko vijeće većinom glasova, na prijedlog Općinskog načelnika na vrijeme od 6 godine i može biti ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.

V.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis, adresu i kontakt telefon,
 • dokaz o školskoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
 • ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava BiH,
 • ovjerenu izjavu da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima.

VI.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana, računajući od dana o posljednje objave natječaja.

Kandidat koji bude imenovan na oglašenu poziciju obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od 6 mjeseci), u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost.

VII.

Javni natječaj će biti objavljen u «Večernjem listu» i na web stranici: www.grude.info.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici, dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Grude“- NE OTVARAJ, na adresu:

 

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Fra Gabre Grubišića

 88340 Grude

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                   Ljubo Grizelj