Općinsko vijeće Grude održalo je 7. sjednicu 17. rujna 2021. godine. Sjednici  je bilo nazočno 24 vijećnika. Prije početka rada sjednice nazočni su upoznati da je predsjednica Vijeća sklopila brak i uzela prezime Leko.

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za dopunu dnevnog reda točkama: Rasprava o programima zapošljavanja mladih u općini Grude, Razno i Rasprava o poduzetim mjerama sukladno preporukama revizora u općini Grude. Nije usvojen prijedlog Vlade Rašića, SDP BiH, za skidanje 7. i 8. točke s dnevnog reda.

Franka Leko, predsjednica Vijeća, je predložila dopunu dnevnog reda 21. točkom: Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Borajna.

Većinom glasova, sa 20 glasova “za” i 4 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 21 točke.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Marko Boban, HDZ BiH, Vlado Rašić, SDP BiH, Nedjeljko Pandžić, HRS, Tomislav Bandić, HRS, Ivan Pandžić, HRS i Ivan Lukenda HSS BiH.

Nakon glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

Većinom glasova usvojena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o držanju kućnih ljubimaca kojom je određen nadzor na provedbom Odluke.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, Ko. Drinovci i K.o. Tihaljina određena su građevinska zemljišta a Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Ružići, Ko. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Donji Mamići određena je prodaja putem javnog nadmetanja-licitacije.

Nakon glasovanja, sa 19 glasova “za” i jednim suzdržanim glasom, usvojena je Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka- Poljanice“.

Nakon glasovanja usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići i Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Gimnazije A.B. Šimića Grude.

Zaključkom o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU VRILO Grude data je su- glasnost na izmjene Statuta glede odgovornosti osnivača za obveze ustanove i trajanje mandata v.d. ravnatelja.

Zaključkom o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Grude” Grude  data je suglasnost na povećanje broja djelatnika vrtića.

Usvojenom Odlukom o dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi utvrđena je mogućnost osnivanja podružnica Dječjeg vrtića.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju Zorana Vlašića dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude.

Odlukom o dopuni Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude ustanovljena su dva nova javna priznanja: Zlatna plaketa općine Grude i Grb općine Grude.

Rješenjem o imenovanju članova Odbora za branitelje imenovana su dva nova člana: Mladen Ćorluka iz Gruda i Srećko Mikulić iz Sovića.

Većinom glasova usvojeni su Plan zaštite od požara općine Grude i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Grude  za razdoblje od 2021. -2026. godine.

Nakon glasovanja, sa 17 glasova “za” i 3 suzdržana glasa, usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Projekt  izgradnje “Južne obilaznice Gruda” –preostale parcele, utvrđene su parcele za potpunu eksproprijaciju zemljišta.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Borajna na nekretnini površine 147 m2.