Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1372/21

Grude, 10. rujna 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  petak 17. rujna 2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d 

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o držanju kućnih ljubimaca,
 7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, Ko. Drinovci i K.o. Tihaljina,
 8. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Ružići, Ko. Drinovci, K.o. Tihaljina i K.o. Donji Mamići,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja –licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka- Poljanice“,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Gimnazije A.B. Šimića Grude,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU VRILO Grude,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
 14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju Zorana Vlašića dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
 16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za branitelje,
 18. Plan zaštite od požara općine Grude,
 19. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Grude za razdoblje od 2021. -2026. godine,
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za Projekt izgradnje “Južne obilaznice Gruda” –preostale parcele.

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica

Franka Zorić, v.r.