Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

DJEČJI VRTIĆ GRUDE

Upravno vijeće

 

Broj:  62 / 21

Grude, 2.6.2021. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona  o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke: broj: 7/98), članka 29. Statuta Dječjeg vrtića Grude, Upravno vijeće na 111. sjednici održanoj 2.6.2021. godine  d o n o s i

 

 ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE  RAVNATELJA DJEČJEG     VRTIĆA GRUDE

 

Članak 1.

 

Poništava se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude, broj: 02/21 od 15.1.2021. godine, objavljen u „Dnevnom listu“ (22. 1.2021), „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“ (15.1.2021., „NN“ broj:1/21), oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grude (22. 1.2021.) i web stranici Općine Grude (21. 1.2021. godine).

 

Članak 2.

 

Rješenjem broj: 07-01-49-404-2/21 od dana 10.05.2021.godine, kojeg je donijela Prosvjetna inspekcija Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, pod točkom 2. naređuje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Grude da poništi Javni natječaj raspisan za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude, sukladno tome je Upravno vijeće donijelo Odluku kao u dispozitivu.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Grude i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grude.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran Vlašić