Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-486-4/20

Grude, 05. svibnja 2021. godine

 

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za realizaciju programa javnih radova na području općine Grude: 02-34-486-3/21 od 04. svibnja 2021. godine, Općinski načelnik donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata po Javnom pozivu

za realizaciju programa javnih radova

 

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za prijem kandidata za realizaciju programa javnih radova na području općine Grude broj: 02-34-486/21 od 15. ožujka 2021. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata:

 

 1. Dalibor Palac iz Donjih Mamića
 2. Damir Milas iz Tihaljine
 3. Damir Šimić iz Borajne
 4. Daniel Nikić – iz Ružića
 5. Ivan Vučko iz Drinovaca
 6. Ivica Šimić iz Sovića
 7. Josip Spajić iz Pocrta
 8. Krešo Grgić iz Drinovaca
 9. Milodrag Vranješ iz Drinovaca
 10. Mirko Mijatović iz Tihaljine
 11. Mladen Alpeza iz Donjih Mamića
 12. Stjepan Pejić iz Sovića
 13. Zoran Palac iz Donjih Mamića

 

II.

 Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

     Ljubo Grizelj