Općinsko vijeće Grude održalo je 5. sjednicu 29. travnja 2021. godine. Sjednici je bilo nazočno 23 vijećnika.

U dnevnom redu od 22 točke dostavljenih u materijalima za sjednicu, dodato je 6 novih točaka: 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za odgoj i obrazovanje  djece predškolske dobi, 24. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kulturni dom  Antun Branko Šimić” Grude, 25. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utemeljenju Javne ustanove  “VRILO” Grude, 26. Prijedlog Odluke  o dopuni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Grude, 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Javne ustanove Narodna knjižnica Grude i 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Grude,

Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za skidanje predloženih točaka dnevnog reda: 15., 16., 17., 18., 19. i 20.  Nije usvojen prijedlog Kluba HRS-a za izmjenu Poslovnika Općinskog vijeća Grude za kažnjavanje odgovornih osoba zbog nepoštivanja rokova iz Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu.

Većinom glasova, sa 20 glasova “za” i 3 glasa “protiv”,  usvojen je predloženi dnevni red od 28 točaka.

Izvod iz Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je većinom glasova, sa primjedbom Nives Tomas, HDZ BiH, da je Tomislav Bandić, postavio pitanje izgradnje “dječjeg vrtića u gradskom parku”.

Vijećnička pitanja postavljali su: Vlado Rašić, SDP BiH, Tomislav Bandić, HRS, Nedjeljko Pandžić, Nezavisni vijećnik, Marko Boban, HDZ BiH i Ivan Pandžić, HRS.

Usvojenim Zaključkom o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude-grad data je ovlast Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora za nabavku zgrade Duhanprodukta.

Većinom glasova, usvojena su Izvješća o radu u 2020. godini: JP KOMUNALNO d.o.o. Grude, Dječjeg vrtića Grude, Centra za socijalni rad Grude, KD Antun Branko Šimić Grude i

JU VRILO Grude u 2020. godini.

Nakon glasovanja, usvojena su Izvješće o izvršenju Financijskog plana  JU VRILO Grude u 2020. godini i Financijski plan  JU VRILO Grude za 2021. godinu.

Većinom glasova, usvojena su Izvješća o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2020. godini  i Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2020. godini.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići  određeno je pet građevinskih parcela a Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići odobrena je prodaja istih.

Rješenjem o razrješenju Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude razrješeno je Upravno vijeće zbog isteka mandata  a Rješenjem o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude u Upravno vijeće imenovani su: Helena Spajić, predsjednica, Ivana Barišić i Dijana Primorac, članovi.

Rješenjem o razrješenju Upravnog vijeća JU VRILO Grude razrješeno je Upravno vijeće zbog isteka mandata a Rješenjem o konačnom imenovanju Upravnog vijeća JU VRILO Grude u Upravno vijeće i imenovani su:  Stjepan Vlašić, predsjednik, Mladen Ćorluka, Toni Tomas, Zoran Polunić i Mirela Tomić, članovi.

Rješenjem o razrješenju Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude   razrješen je Nadzorni odbor zbog isteka mandata   a Rješenjem o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u Nadzorni odbor imenovani su: Nikica Tomas, predsjednik, Viktor Vukoja i Sanja Marić, članovi.

Nakon glasovanja, za člana Školskog odbora Glazbene škole „Grude“ Grude,  predstavnika Osnivača, predložena je Danijela Čale.

Odlukom o utvrđivanju prava vlasništva u korist Josipa Marijanovića sina Mladena iz Gruda istom je utvrđenom pravao vlasništva na građevnom zemljištu sa izgrađenim objektom površine 400 m2.

Jednoglasnim Odlukama utvrđena je solidarna odgovornost općine-osnivača do visine osnivačkih sredstava u Javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje  djece predškolske dobi,  “Kulturnom domu  Antun Branko Šimić” Grude, Javnoj ustanovi  “VRILO” Grude i  Centru za socijalni rad Grude.

Nakon glasovanja, većinom glasova usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju Javne ustanove Narodna knjižnica Grude i Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Grude.