Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-734/21

Grude, 23. travnja 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za četvrtak 29. travnja 2021. godine s početkom u  11,00 sati:

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d  

 

 1. Izvod iz Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnine u K.o. Grude-grad,
 4. Izvješće o radu JP KOMUNALNO d.o.o. Grude u 2020. godini,
 5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude u 2020. godini,
 6. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2020. godini,
 7. Izvješće o radu KD Antun Branko Šimić Grude u 2020. godini,
 8. Izvješće o radu JU VRILO Grude u 2020. godini,
 9. Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU VRILO Grude u 2020. godini,
 10. Financijski plan JU VRILO Grude za 2021. godinu,
 11. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2020. godini,
 12. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2020. godini,
 13. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,
 14. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude,
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude,
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU VRILO Grude
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog vijeća JU VRILO Grude,
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
 21. Prijedlog za imenovanje člana Školskog odbora Glazbene škole „Grude“ Grude, predstavnika Osnivača,
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava vlasništva u korist Josipa Marijanovića sina Mladena iz Gruda,

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

                                                                                             

Predsjednica

 

Franka Zorić, v.r.