Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj:  22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i “Službeni list R BIH“, 4/93 i 13/94 ) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16), sukladno članku 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98,48/99), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za katastarsku općinu Tihaljina I, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Grude broj:01-3-578/21od 17.ožujka 2021.godine,  o b j a v l j u j e

 

 

 O G L A S

o nastavku postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta  za katastarsku općinu Tihaljina I

 

 

Obavještavaju se  sve zainteresirane fizičke i pravne osobe o nastavku izlaganja  podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine u katastarskoj općini Tihaljina I.

 

Početak rada Povjerenstva je 10. svibnja 2021.godine u zgradi općine Grude, svakim radnim danom od 8:30 do 13:00 u prostorijama Općine Grude  u Vijećnici.

 

Sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Tihaljina I dužne su doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.

 

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koje imaju pravni interes na nekretninama,  za koje se vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u katastarskoj općini Tihaljina I, dužne su javiti se Povjerenstvu i ponijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici  pravnih osoba ovlaštenje za zastupanje i ID broj pravne osobe. Za maloljetne osobe potrebno je  dostaviti Izvadak iz matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim brojem.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

 

Broj: 05-30-714 /21

Povjerenstvo za izlaganje podataka

Grude,20.travnja 2021. godine