Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-195/21
Grude, 4. veljače 2021. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 10. veljače 2021. godine s početkom u 11,00 sati:

– Preuzimanje dužnosti vijećnika: Marija Čepo, HDZ BiH i Vlado Rašić, SDP BiH, zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i     r e d

1. Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2021. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2021. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu općine Grude i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor u reguliranim tijelima u općini Grude,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2021.
godini, u dijelu preventivnih mjera,
10. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise,
11. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti,
12. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za pitanja mladih,
13. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova,
14. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za etička pitanja,
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje,
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude.

 

 

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

 

Predsjednica
Franka Zorić, v.r.