Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

DJEČJI VRTIĆ GRUDE

-Upravno vijeće-

 

Broj: 02/21

Grude, 15.01.2021. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke: broj: 7/98), članka 3.,7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH, broj:21/12)  i članka 31. i 32. Statuta Dječjeg vrtića Grude, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude broj: 01/21 od 15.01. 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grude na 107. sjednici održanoj dana 15.01.2021. godine, raspisuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA GRUDE

 

 I. Naziv i sjedište: Dječji vrtić Grude (u daljnjem tekstu: Vrtić). Sjedište Vrtića je u Grudama, Ulica Ivana Alilovića 3, 88340 Grude.

II. Opis Poslova:

Pored zakonom utvrđenih poslova, ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

 1. organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića;
 2. predstavlja i zastupa Vrtić i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića;
 3. izdaje punomoć u granicama svojih ovlasti drugoj osobi da zastupa Vrtić;
 4. vodi stručni rad Vrtića;
 5. ukazuje na nezakonitost u radu Vrtića i sprječava nezakonitost u radu;
 6. obavlja i ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

III. Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

(1) Opći uvjeti:

 1. da je državljanin BiH (dostaviti uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci);
 2. da je stariji od 18 godina (dostaviti izvod iz matične knjige rođenih);
 3. uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od 6 (šest) mjeseci);
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti potvrdu od nadležnog suda ne stariju od 3 (tri) mjeseca);
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u zadnje 3(tri) godine od objave oglasa (dostaviti ovjerenu izjavu);
 6. da nije obuhvaćen odredbama članaka IX.1. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu);
 7. da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (dostaviti ovjerenu izjavu).

(2) Posebni uvjeti:

 1. visoka stručna sprema (ili višu stručnu spremu pod uvjetom da je na dan stupanja na snagu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 7/98) zatečen u radnom odnosu odgajatelja ili stručnog suradnika na neodređeno vrijeme u Vrtiću) iz područja predškolskog odgoja, pedagogije ili defektologije (dostaviti dokaz o stručnoj spremi).
 2. najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u odgojno- obrazovanoj djelatnosti (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu);
 3. položen stručni ispit za odgajatelja ili posjedovanje rješenja o oslobađanju polaganja istog (dostaviti potvrdu o položenom stručnom ispitu ili Rješenje o oslobađanju polaganja istog).

 

IV. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

V. Uz prijavu na Javni natječaj, te gore navedene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, koji moraju biti originalni ili ovjerene kopije, kandidati su dužni dostaviti i kratak životopis.

VI. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od posljednje objave Javnog natječaja na adresu:

 

Dječji vrtić Grude, Ivana Alilovića 3, 88340 Grude, s naznakom:

                 “ Prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grude – za Upravno vijeće- ne otvaraj“.

  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete iz Javnog natječaja obaviti će se intervju.

Kandidati koji se prijave na natječaj o ishodu će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset)

dana od dana zaključenja istog.

Kandidat koji bude izabran prije stupanja na dužnost treba dostaviti liječničko uvjerenje.

VII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grude i na web stranici Općine Grude.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Zoran  Vlašić