Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA  GRUDE

OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-14-2318/20

Grude, 19. listopada 2020. godine

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15), Zaključka o prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.O. Drinovci  broj: 01-31-1436/20 od 16.06.2020. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/20), Zaključka o prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.O. Ružići, K.O. Tihaljina, K.O. Drinovci, i K.O. Donji Mamići broj: 01-31-2282/20 od 12.10.2020. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 4/20), Općinski načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S 

 za  prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u

vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije

  1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude označenog kao:

  1. č. 1424/662, k.o. Drinovci, zv. „Petnik“, površine 420 m², upisana u PL broj 1451 za k.o. Drinovci i zk. uložak  broj 2003 za k.o. SP Drinovci, za početnu cijenu od 2.100,00 KM,
  2. č. 1424/664, k.o. Drinovci, zv. „Petnik“, površine 3000 m², upisana u PL broj 1451 za k.o. Drinovci i zk. uložak broj 2010 za k.o. SP Drinovci, za početnu cijenu od 18.000,00 KM,
  3. č. 408/142, k.o. Ružići, zv. „Strana“, površine 900 m², upisana u PL broj 1005 za k.o. Ružići i zk. uložak broj 1579 za k.o. SP Ružići, za početnu cijenu od 3.150,00 KM,
  4. č. 2271/234, k.o. Ružići, zv. „Badnjina debela ljut“, površine 726 m², upisana u PL broj 1005 za k.o. Ružići i zk. uložak broj 1579 za k.o. SP Ružići, za početnu cijenu od 7.260,00 KM,
  5. č. 7302/14, k.o. Donji Mamići, zv. „Brljevina“, površine 625 m, upisana u PL  broj 960 za k.o. Donji Mamići i zk. uložak  broj 33 za k.o. SP Donji Mamići, za početnu cijenu od 2.500,00 KM,
  6. č. 1387/65, k.o. Tihaljina, zv. „Dubrava Lakat“, površine 450 m², upisana u PL broj 999 za k.o. Tihaljina i zk. uložak broj 1209 za k.o. SP Tihaljina, za početnu cijenu od 1.800,00 KM.

 II. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima.

III. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “, najkasnije do 04.11.2020. godine.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedinu nekretninu jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora smatrati će se da je odustao od sklapanja istoga, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti  ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

V. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 06.11.2020. godine, s početkom u 10:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati.

Kontakt telefon: 039/660-901.

OPĆINSKI  NAČELNIK

Ljubo Grizelj v.r.