Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-310-4/20

Grude,16. rujna 2020. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera broj: 02-34-310-3/20 od 15.09.2020. godine, Općinski načelnik donosi

 

O D L U K U

o odabiru kandidata po Javnom pozivu

za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

 

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-310/20 od 24.02.2020. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata:

 

  1. Ivan Brzica
  2. Katarina Jurić
  3. Ivana Marijanović
  4. Marko Barić
  5. Ana Sosa
  6. Maja Tomić
  7. Kata Paradžik
  8. Iva Leko
  9. Anamarija Vukoja
  10. Matej Bandić

 

II.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   Ljubo Grizelj