Temeljem Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“ („Službeni glasnik Općine Grude“, br. 7/18) i Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“ („Službeni glasnik Općine Grude“, br. 1/20)  a s ciljem prikupljanja podataka o postojećem stanju objekata i planovima vezanim za građevinske intervencije, aktivnosti ili investicije stanovnika i korisnika predmetnog područja, molimo Vas da popunite podatke u ovoj anketi i tako  iskažete interes za sudjelovanje u izradi Regulacijskog plana Centar Grude.

Obuhvat regulacijskog plana možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA: Ukoliko ste vlasnik/korisnik parcele ili objekta u obuhvatu Plana (slika obuhvata u prilogu), molimo da odgovorite na sva pitanja, a ostale korisnike prostora obuhvata molimo da odgovore na zadnje pitanje.

 

Broj katastarske čestice

Navedite način korištenja katastarske čestice i/ili objekta

Navedite buduće namjere s aspekta korištenja objekta i parcele

Navedite šta smatrate potrebnim a nedostaje gradskom središtu (npr. Trg, dječje igralište, parking, površine za rekreaciju i sl.)