Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-1164/20

Grude, 17. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 14/13 i 6/20) i članka 8. Stavak 1. točka 1.5.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude  („Službeni glasnik općine Grude“, broj  8/17, 3/18 i 4/18 ), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem u radni odnos namještenika

Viši  referent za poslove matičnih ureda  u Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

Opis poslova:

 • vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, knjige državljana i knjigu kućanstava,
 • izdaje izvatke iz knjiga i obavlja poslove u svezi s vođenjem matičnih knjiga,
 • sastavlja popise djece dorasle za upis u školu,
 • sastavlja i dostavlja smrtovnice nadležnom sudu,
 • obavljanje poslova ovjere potpisa rukopisa i prijepisa,
 • sastavlja i daje prijave za izdavanje javnih isprava,
 • daje podatke u svezi evidentiranja vojnih obveznika,
 • popunjava statističke obrasce iz oblasti za koje se vodi evidencija.
 • obavlja i druge poslove koje odredi Općinski načelnik i Pomoćnik načelnika.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16 /08, 14/13 i 6/20) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude  („Službeni glasnik općine Grude“, broj  8/17, 3/18 i 4/18).

Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske, odnosno stručne spreme, potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
 • da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iz tijela državneslužbe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti:

 • SSS, upravnog, ekonomskog smjera, gimnazija ili druga tehnička struka,
 • 10 mjeseci radnog staža u struci,
 • položen ispit za matičara,
 • poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije).

Na Javni  natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji,

 • prijava,
 • svjedodžbu o završnoj srednjoj stručnoj spremi,
 • potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci,
 • dokaz o položenom ispit za matičara,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog natječaja  nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u  Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prioritet kod prijema na raspisano radno mjesto pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 32. stavak 2. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20).

Kandidat koji se  poziva na  prednost kod  prijema u  radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za  natječaj pozvati se na to pravo,  odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da se protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Grude, oglasnoj ploči općine Grude i Večernjem listu, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja (original ili ovjerena kopija)  dostaviti na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, „Prijava na javni natječaj za namještenika“, – NE OTVARATI-.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.          

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Ljubo Grizelj v.r.