Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-14-843-1/20

Grude 14. svibnja 2020. godine

 

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 2. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19 («Službeni glasnik općine Grude», broj: 2/20) i članka 2. Pravilnika o načinu realizacije mjera pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19 broj: 02-14-843/20 od 08.05.2020. godine, Općinski načelnik raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V  

za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera pomoći  poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Pozivaju se sve pravne osobe i obrtnici sa sjedištem na području općine Grude, a kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude, da podnesu Zahtjev za realizaciju mjera pomoći  poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogodne uzrokovane korona virusom COVID 19.

 

Općina Grude će odobravati sljedeće mjere pomoći:

 1. Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku za 2020. godinu, odnosno povrat poreza na tvrtku za one poduzetnike koji su avansno platitili porez za 2020. godinu;
 2. Oslobođenje od plaćanje komunalne naknade za poslovne prostore za razdoblje od 6 mjeseci, počevši od 01.04.2020. godine;
 3. Oslobođenje od plaćanja zakupnine za korištenje prostora u vlasništvu općine Grude za vrijeme trajanja proglašene prirodne nepogode iz članka 1. Odluke;
 4. Obustava svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate prema poduzetnicima za vrijeme trajanja proglašene prirodne nepogode, pokrenutih od strane općine Grude, javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je osnivač općina Grude;

Osiguranje dijela minimalne neto plaće zaposlenika za travanj u iznosu od 300,00 KM, odnosno razmjerno broju dana koliko je trajala zabrana obavljanja gospodarske aktivnosti u travnju iz Proračuna općine Grude za 2020. godinu, za sve one koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije Zapadnohercegovačke

 1.  UVJETI ZA REALIZACIJU MJERA POMOĆI

Uvjeti koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti kako bi ostvario pravo na mjeru iz točke I. Javnog poziva su sljedeće:

 1. a) Oslobođenje od plaćanja ili povrat poreza tvrtku
 • sjedište na području općine Grude,
 • da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite Stožera civilne zaštite općine Grude, sukladno Listi zabranjenih djelatnosti Prilog I;
 1. b) Oslobođenje od plaćanje komunalne naknade za poslovne prostore za razdoblje od 6 mjeseci, počevši od 01.04.2020. godine;
 • sjedište na području općine Grude,
 • da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude, sukladno Listi zabranjenih djelatnosti Prilog I;
 1. c) Oslobođenje od plaćanja zakupnine za korištenje prostora u vlasništvu općine Grude za vrijeme trajanja proglašene prirodne;
 • sjedište na području općine Grude,
 • da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude sukladno Listi zabranjenih djelatnosti Prilog I;
 • potpisan ugovor o zakupu poslovnog s općinom Grude ili oglasnog prostora s JU Kulturni dom Antun Branko Šimić Grude,
 1. d) Obustava svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate prema poduzetnicima za vrijeme trajanja proglašene prirodne nepogode, pokrenutih od strane općine Grude, javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je osnivač općine Grude;
 • sjedište na području općine Grude,
 • da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude sukladno Listi zabranjenih djelatnosti Prilog I;
 • pokrenut postupka ovrhe ili postupak prisilne naplate od strane općine Grude, javne ustanove ili javnog poduzeća kojem je osnivač općina Grude,

1. e) Osiguranje dijela minimalne neto plaće zaposlenika za travanj u iznosu od 300,00 KM, odnosno razmjerno broju dana koliko je trajala zabrana obavljanja gospodarske aktivnosti u travnju iz Proračuna općine Grude za 2020. godinu, za sve one koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije Zapadnohercegovačke;

 • sjedište na području općine Grude,
 • da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude, ili sukladno Listi zabranjenih djelatnosti Prilog I;
 • da zaposlenici za koje se traži naknada dijela minimalne plaće nisu imali prekid ugovora o radu od veljače 2020. godine do raspisivanja ovog Javnog poziva,
 • da je zaposlenicama za koje se traži naknadu dijela minimalne plaće, u potpunosti isplaćena plaća za veljaču 2020. godine,
 • da je neuspješno aplicirao na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za travanj 2020. godine, raspisanog od strane Ministarstva gospodarstva ŽZH,

III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Mjera pod točkom I. a) b), c) i d)  Javnog poziva:

-Popunjen obrazac zahtjeva Prilog II,

Mjera pod točkom I. e) Javnog poziva:

-Popunjen obrazac zahtjeva Prilog II,
-Običnu presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti,
-Obična preslika Obrasca MIP-1023 – za veljaču 2020. godine, za zaposlenike za koje se traži naknada plaće,

-poduzetnici koji imaju mješovite djelatnosti od kojih su pojedine bile zabranjene naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Grude dostavljaju i obrazac JS 3100 za djelatnike za koje traže naknadu dijela plaća,
-Izjava kojom potvrđuje da sa zaposlenicima za koje traži naknadu plaće nije raskinut ugovor o radu do raspisivanja ovog Javnog poziva, potpisana i pečatirana od strane podnositelja zahtjeva – Prilog III (nije potrebno ovjeravati kod nadležnog tijela),

-akt kojim se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva aplicirao na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za travanj 2020. godine, raspisanog od strane Ministarstva gospodarstva ŽZH,

 1. OBRADA PRIJAVA I IZVJEŠTAVANJE

Općina Grude zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji, kao i pribavljanje ostalih podataka potrebnih za donošenje odluke po službenoj dužnosti.

Zahtjevi podneseni izvan roka, te zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II. i III. Javnog poziva će biti odbačeni.

Korisnici sredstava za mjeru I. e) obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, te su dužni u roku od 30 dana od dana zaprimanja sredstava općini Grude dostaviti:

-Izvješće o utrošku proračunskih sredstava-Prilog IV,
-Obična preslika Obrasca MIP-1023 – mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama za travanj 2020. godine, za zaposlenike za koje se traži naknada plaće.

 1. OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/660-901 i e-mail: odnosisjavnoscu@grude.info.

Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se:

-izravno na protokol općine Grude, preporučeno putem pošte na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV-MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU“ s naznakom ”NE OTVARATI“,

-putem faxa na broj: 039/660-930, ili

-putem elektroničke pošte na adresu: odnosisjavnoscu@grude.info.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivana Javnog poziva na službenoj web stranici općine Grude.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

    Ljubo Grizelj

 

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.