Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-245/20

Grude, 13. veljače 2020. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za  srijedu 19.  veljače 2020. godine s početkom u  9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Zaključka u svezi rada Općinskog pravobraniteljstva Grude,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2020. godinu,
 5. Izvješče o radu Javne ustanove VRILO Grude u 2019. godini,
 6. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove VRILO Grude u 2019. godini,
 7. Financijski plan Javne ustanove VRILO Grude za 2020. godinu,
 8. Izvješće o radu Boćarskog kluba Grude u 2019. godini,
 9. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2019. godini,
 10. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2020. godini u dijelu preventivnih mjera,
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići neposrednom pogodbom,
 14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Željka Tomića (Ivana) iz Donjih Mamića,
 15. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići i K.o. Ružići,
 16. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.