Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH ( “Službene novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će se u periodu od 01. prosinca do 15. prosinca 2019. godine, na teritoriju općine Grude provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2019.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Grude.

Molimo Vas za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je čl. od 36 do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.