OBAVIJEST- Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP)

 

Federalni zavod za statistiku Sarajevo na osnovu Zakona o statistici u Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa Federacije BiH provodit će prvi val ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP) u 2019. godini.

Statistička istraživanja na području općine Grude radit će se putem ankete najavljene u periodu od 17. 10. do 31. 10. 2019. godine.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Grude.

Anketom APPP 2019. prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnim putovanjima (putovanja bez noćenja) u BiH i u inozemstvu za period siječanj – rujan 2019. godine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je Zakonom o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.