Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34-1546 /19
Grude, 4. listopad 2019. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski načelnik objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijem djelatnika za realizaciju Programa pomoći u kući starijim
i nemoćnim osobama na području općine Grude

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju programa pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Grude

Ukupan broj djelatnika koji se primaju iznosi 6 (šest).

1. Dva /2/ djelatnika VSS /VII stupanj stručne spreme, odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskos sustava studiranja, struke socijalnog radnika ( magistar socijalnog rada)
2. Četiri /4/ djelatnika srednja stručna sprema

Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje i to djelatnici pod točkom 1 na 12 mjeseci, a djelatnici pod točkom dva na 6 mjeseci.

Kandidati koji se prijave na javni poziv moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:
– Državljanstvo BiH,
– Da je punoljetan,
– Opća zdravstvena sposobnost,
– Da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX 1, Ustava BiH.

Posebni uvjeti:
Za poziciju 1. VSS /VII stupanj stručne spreme odnosno visoka naobrazba drugog ciklusa Bolonjskos sutava studiranja struke socijalnog radnika ( magistar socijalnog rada) , i da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.

Za poziciju 2. SSS bilo kojeg smjera , vozačka dozvola B kategorije, da su prijavljeni na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, certifikat za njegovatelje ili dokaz da su u postupku stjecanja certifikata za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba.

Uz prijavu na javni poziv koji treba sadržavati kraći životopis , adresa, kontakt telefon, naznaka na koju poziciju se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

– Ovjerena preslika diplome ili svjedodžbe,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Uvjerenje od Službe za zapošljavanje da su prijavljene kao nezaposlene osobe ,
– Za kandidate za poziciju 2. Certifikat za njegovatelje ili dokaz da je u postupku stjecanja certifikata za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba ,
– Izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX st.1. Ustava BiH ovjerena od nadležnog tijela.
Dokument se predaju u originalu ili ovjerena preslika

Prilikom vrednovanja prijava kandidata Povjerenstvo za provedbu postupka po ovom javnom pozivu obavit će intervju za rang listu kandidata.

Napomena: Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Poziv ostaje otvoren 7 /sedam/ dana od dana objave na oglasnoj ploči općine Grde.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju Programa pomoću u kući starijim i nemoćnim osobama “ „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                           Ljubo Grizelj